Lenke til forsiden

Vilkår

Generelle avtalevilkår Din Tur AS

1. Generelt

1.1. Disse avtalebetingelser gjelder ved inngåelse av avtale om leie av feriehus og/eller tilleggstjenester mellom leietaker, og Din Tur AS som tilbyder av feriehus og tilleggstjenester

1. 2. Informasjon på nettsiden www.dintur.no, i annet markedsføringsmateriell fra Din Tur AS og i reisedokumentene danner sammen med avtalebetingelsene avtaleforholdet mellom Din Tur AS og leietaker. Bestemmelser i disse avtalebetingelsene skal gå foran informasjon i andre dokumenter ved motstrid. Din Tur AS innestår ikke for opplysninger gitt av tredjepart.

1.3. Avtalen er bindende mellom partene når leietaker har mottatt en bekreftelse på bestillingen.

2. Betaling

2.1 Ved bestilling forfaller første rate på 20 % av samlet pris til betaling 14 dager etter at bindende avtale er inngått. Ved online booking med kredittkort, vil kredittkortet belastes 20 % av samlet pris umiddelbart. Alle reisedokumenter sendes leietaker så snart forskuddsbetalingen er registrert. Andre rate på 80 % av samlet pris forfaller til betaling 30 dager før leieperiodens start, og skal være Din Tur AS i hende senest på dette tidspunktet.

2.2 Ved bestilling 29 dager før leieperiodens start eller senere forfaller den samlede prisen for tjenesten til betaling umiddelbart etter at bindende avtale er inngått. Ved online booking med kredittkort, vil kredittkortet belastes den samlet prisen umiddelbart. Alle reisedokumenter sendes leietaker så snart betalingen er registrert.

2.3 Bestilling av opphold kortere enn 1 uke gir NOK 600,- i prispåslag pr. boenhet. Eks: ukepris / 7 x antall oppholdsdager + NOK 600.

2.4 Dersom Din Tur AS skal bistå leietaker med bestilling av transport, forfaller prisen for transporten til betaling umiddelbart etter at bindende avtale er inngått. Bestemmelsene om betaling i punkt 2.1 til 2.3 gjelder ikke ved betaling for transport.

2.5 Dersom betalingsbetingelsene i punkt 2.1 til 2.4 ikke overholdes, vil dette betraktes vesentlig mislighold, og berettige Din Tur AS til å heve den inngåtte avtalen. Din Tur AS vil forsøke å varsle leietaker før avtalen heves. Leietakers betalingsforpliktelse reguleres av punkt 4. Avbestilling.

2.6 Eventuell visumsøknad koster NOK 75 pr. person, minimum NOK 300.

2.7 Et tillegg kan gjelde for betaling gjort med kredittkort. Dette vil bli spesifisert ved online bestilling. Dette beløpet dekker de ekstra kostnader forbundet med kredittkorttransaksjoner. Under visse omstendigheter kan du være underlagt ytterligere gebyr pålagt av din kortutsteder. Spørsmål knyttet til slike gebyr må rettes til kortutsteder.

2.8 Din Tur AS forbeholder seg retten til å endre pris som er avtalt i reisekontrakten som følger: Endringer i pris etter kontraktens inngåelse vil bli tillatt i tilfelle av økning i transportkostnader eller gebyrer for visse tjenester som påløper, for eksempel havn eller flyplass avgifter, som ikke kunne forventes, eller i tilfelle endringer i offentlige skatter og avgifter.

3. Endring

3.1.Forutsatt at det er minst 56 dager igjen til ankomst, og at det finnes tilgjengelige bestillingsalternativer, har leietaker rett til å endre bestillingen. Endringer kan ikke medføre at leiebeløpet blir mindre, og endringen må være i samme år og reisemål som den opprinnelige bestillingen. Gebyr per endring utgjør NOK 300.

3.2. Dersom leietaker har bestilt transport gjennom Din Tur AS, må eventuelle endringer i transportbestillingen også gjøres gjennom Din Tur AS. Adgangen til å gjøre endringer i transportbestillingen er begrenset av transportselskapenes vilkår, og er kun mulig i den grad endringene aksepteres av transportselskapene. Transportselskapets eventuelle tilleggskostnader og gebyrer for endringene må dekkes av leietaker.

4. Avbestilling

4.1. Avbestilling må skje skriftlig, og gjelder fra den dagen den er Din Tur AS i hende.

4.2. Ved avbestilling kreves følgende gebyrer:

       4.2.1. Ved avbestilling inntil 50 dager før leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 20 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

       4.2.2. Ved avbestilling i perioden fra 49-35 dager før leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 30 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

  4.2.3. Ved avbestilling i perioden fra 34-20 dager før leieperiodens start frem til leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 50 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

  4.2.4. Ved avbestilling i perioden fra 19-8 dager før leieperiodens start frem til leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 80 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

  4.2.5. Ved avbestilling i perioden fra 7 dager før leieperiodens start frem til leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 90 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

  4.2.6. Skjæringstidspunktet for de ovennevnte døgn er den forutgående midnatt.

4.3 Dersom leietaker kan få en annen person til å overta leieavtalen i samme tidsrom og til samme pris, og denne personen skriftlig aksepteres av Din Tur AS, kan leieavtalen overdras til denne personen mot et gebyr på NOK 500. Det samme gjelder avtaler om tilleggstjenester direkte tilbydd av Din Tur AS. Din Tur AS kan avvise endring av reisepersonell, dersom erstatningsleietaker ikke er egnet for de spesielle reisekravene eller hans / hennes deltakelse er imot lovbestemmelser eller regulatoriske tiltak. Erstatningsleietaker og den opprinnelige leietaker er solidarisk ansvarlig ovenfor Din Tur AS med hensyn til reiseprisen og alle tilleggskostnader som oppstår som følge av at en tredjepart inngår kontrakten.

4.4. Dersom leietaker har bestilt transport gjennom Din Tur AS, må en eventuell avbestilling av transportbestillingen også gjøres gjennom Din Tur AS. Adgangen til å avbestille transportbestillinger er begrenset av transportselskapenes vilkår, og er kun mulig i den grad avbestillingen aksepteres av transportselskapene. Eventuelle kostnader og gebyrer i forbindelse med avbestillingen må dekkes av leietaker.

4.5. Leietaker må selv ordne med reiseforsikring og/eller avbestillingsforsikring som dekker eventuelle kostnader som følge av at sykdom eller andre omstendigheter gjør at leietaker ikke kan benytte bestilte feriehus og/eller tilleggstjenester.

Personer bosatt i Norge kan kjøpe reise- og avbestillingsforsikring av Europeiske Reiseforsikring gjennom Din Tur AS ved å trykke: europeiske.no

Din Tur AS har dessverre ikke anledning til å tilby forsikring til personer som er bosatt utenfor Norge.

Din Tur AS anbefaler at personer som bor i et EU/EØS-land, medbringer Europeisk Helsetrygdkort (EHIC) på reisen i tillegg til reiseforsikringen.

Ved en eventuell avbestilling av oppholdet, skal selve avbestillingen meddeles Din Tur AS, mens et eventuelt krav om økonomisk kompensasjon skal rettes til forsikringsselskapet.

5. Leietakers ansvar

5.1. Leietaker skal behandle feriehuset med inventar, og alt annet materiell som overlates leietaker, forsvarlig. Feriehuset og alt annet materiell som overlates leietaker skal tilbakeleveres i samme stand som ved overtakelse.

5.2. Leietaker forplikter seg til å forlate feriehuset i ryddet og grundig rengjort stand. Herunder skal leietaker være spesielt oppmerksom på rengjøring av kjøleskap, fryser, komfyr, ovn, grill, bad og sanitære installasjoner. Feriehuset skal forlates i samme stand som man selv ønsker å overta det. Omkostninger ved manglende eller mangelfull sluttrengjøring faktureres leietaker. Selv om leietaker har bestilt sluttrengjøring, fritar ikke dette leietaker fra å ordne oppvask, tømme kjøleskap samt rydde i og rundt feriehuset før avreise

5.3. Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader som forvoldes på eiendom, bosted med inventar, båter, motorer, redskap m.m. og har et tilsvarende ansvar for slike skader forvoldt av personer som deltar i leien eller som leietaker på annen måte gir adgang til eiendommen.

5.4 Leietaker kan avkreves et depositum ved ankomst tilsvarende et beløp på mellom NOK 1600 (ca. € 200) til NOK 7000 (ca. € 700) per boenhet og evt. en stk båt. For båter utover dette kan det avkreves et depositum tilsvarende fra NOK 800 (ca. € 100) til NOK 3000 (ca. € 300) pr båt. Depositumet betales tilbake til leietaker når leietaker leverer tilbake boenheten og båten i avtalt stand. 

5.5 Forsikring på båt tilbys hos enkelte feriesteder. En eventuell inngåelse av forsikringsavtale gjøres direkte med vertskap ved ankomst. Pris på forsikringsavtale gjelder pr båt og varierer fra NOK 300 – NOK 1500 pr stk båt/uke. Egenandel ved skade varierer.

5.6 Det kan tilkomme ekstra kostnader for bruk av sauna, vedfyring og badestamp. Er dyr tillatt og du har med deg dyr, kan det også tilkomme ekstra kostnader. Ekstra kostnader kan også tilkomme for lading av elbil, campingvogn, bobil eller mobile kjøleanlegg. Disse kostnadene gjøres opp på feriestedet etter nærmere avtale med vertskapet.

5.7  Det er leietakers ansvar å inneha de riktige sertifiseringer i hht Norsk Lov for å kunne føre en båt.

Det er leietakers ansvar å sette seg inn i Norsk Lov vedrørende turistfiske i Norge. Les mer: dintur.no_turistfiske

5.8 Pass- og visumkrav, toll- og vaksinasjonsbestemmelser. Vi informerer leietaker om at pass- og visumkravene i oppholdsland, inkludert de nødvendige fristene for å få visum, samt helseformaliteter (f.eks. vaksiner og sertifikater som kreves av politiet) er nødvendige for turen og oppholdet. Reisende er ansvarlig for overholdelse av pass-, toll- og vaksinasjonsbestemmelser og alle forskrifter som er viktige for gjennomføringen av reisen (f.eks. fiskeribestemmelser, miljøloven til reisemålet).

6. Ankomst- og avreisetid

6.1. Ankomsttidspunkt er kl. 14.00, avreisetidspunkt er kl. 10.00, hvis ikke annet er beskrevet på våre hjemmesider www.dintur.no eller oppgitt i reisedokumentene. Dersom ankomst til destinasjonen er etter kl. 14.00, må leietaker ringe verten for å avtale ny ankomsttid for overlevering/instruksjon. Telefonnumrene finner du i reisedokumentene og ved å logge deg på www.dintur.no Dersom det bestilles transfer via Din Tur AS til/fra flyplassen eller annen destinasjon, plikter leietaker å videreformidle enhver informasjon om varslede forsinkelser fra flyselskapets eller andre transportmidlers side direkte til utleier så snart som mulig etter å ha blitt klar over dem. Ellers kan det oppstå ekstra kostnader for leietaker.Dersom ankomst eller avreise er mellom kl. 23.00 – 07.00 kan leietaker avkreves et gebyr på NOK 600 ved ankomst på feriestedet.

7. Mangel, reklamasjon og avhjelp

7.1. Eventuell reklamasjon må meddeles stedets feriehuseier umiddelbart, og senest innen 48 timer fra leieperiodens start eller oppdagelsen av skaden/ mangelen, og uansett før avslutningen av leieforholdet. Dersom skaden/ mangelen ikke blir eller kan rettes på stedet, skal skriftlig reklamasjon sendes Din Tur AS innen 30 dager etter at leieperioden er avsluttet. Din Tur AS plikter å svare leietaker innen 6 uker etter mottatt reklamasjon.

7.2. Det foreligger en mangel dersom feriehuset avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes leietakeren eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom det er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Din Tur AS eller feriehuseieren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

7.3. Noe forskjell i kvalitet, beliggenhet, utrustning etc. mellom de ulike feriehusene på det enkelte feriested må påregnes. Det må påregnes noe forskjell mellom avbildede feriehus i markedsføringsmateriell og det feriehus leietaker faktisk får tildelt. Slike forskjeller utgjør ikke en mangel. At andre leietakere har et feriehus med en annen kvalitet, beliggenhet, utrustning etc. enn leietakers feriehus, utgjør ikke en mangel ved leietakers feriehus.

7.4. Leietaker forplikter seg til å bidra til å unngå forverring av skader, mangler og feil, og medvirke til å holde tap så lave som mulig for feriehuseieren og Din Tur AS. Din Tur AS skal ha en rimelig frist til å rette eller utbedre en eventuell skade eller mangel.

7.5. Din Tur AS forbeholder seg retten til, om mulig og etter Din Tur AS beslutning, å avhjelpe en eventuell skade eller mangel ved å omplassere leietaker til et annet feriehus av tilsvarende pris og kvalitet.

7.6. Din Tur AS erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk tap. Din Tur AS kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap (følgeskade) eller skade av ikke-økonomisk art (ideell skade). Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes leietakers egen forsømmelse eller forhold 

8. Din Tur AS sitt ansvar

8.1. Din Tur AS formidler utleie av feriehus, og er ikke eier av disse. Din Tur AS ivaretar feriehuseieres interesser i forbindelse med avvikling av leieavtalen. Dersom en leieavtale mot formodning ikke lar seg gjennomføre av årsaker som ligger utenfor Din Tur AS sin kontroll, og som med rimelighet ikke kunne ventes å ha vært tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som Din Tur AS ikke kunne unngå eller avverge følgene av, kan Din Tur AS annullere leieavtalen mot tilbakebetaling av den allerede innbetalte leie. Din Tur AS vil imidlertid, om mulig, tilby leietaker et tilsvarende feriehus i samme område og til samme pris.

8.2. Din Tur AS har ikke erstatningsansvar dersom reisen blir mangelfull som følge av at hindringer som nevnt i punkt 8.1 inntrer etter at reisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at Din Tur AS eller leietaker avbryter den pga slike forhold, vil leietaker likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Din Tur plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for leietaker.

8.3. Alle former for transport bestilt gjennom DinTur AS er det aktuelle transportselskapets ansvar. Ansvar i forbindelse med f.eks. forsinkelser, tapte forbindelser osv, dog ikke begrenset til dette, ligger hos de enkelte transportselskapene. Din Tur AS påtar seg således ikke noe ansvar for transport. Transportselskapenes vilkår og betingelser skal være tilgjengelig for passasjerene på forespørsel.

8.4. Verken Din Tur AS eller feriehuseieren kan gjøres ansvarlig for tap som oppstår ved tyveri eller annen ytre påvirkning som tilstøter leietakers private eiendeler etc.

8.5. Din Tur er medlem av reisegarantifondet, som sikrer at leietaker får refundert sine forskuddsbetalinger og/eller en alternativ hjemreise dersom en konkurs mot formodning skulle inntre. Se www.rgf.no.

9. Personvern

9.1. Din Tur følger til enhver tid gjeldende personvernregler (GDPR). Nødvendig person informasjon blir behandlet av Din Tur og våre samarbeidspartnere, som for eksempel bookingselskap, datalagringsleverandør og vertskap. Din Tur behandler også personopplysninger for å gi deg tilbud, service og informasjon via e-post, telefon, postutsendelse og nyhetsbrev. Vi kan også behandle dine personopplysninger i forbindelse med markedsføringsformål.

For mer detaljert informasjon, les vår personvernerklæring her. 

10. Force majeure

10.1. Dersom gjennomføringen av leieavtalen vanskelig- eller umuliggjøres som følge av force majeure omstendigheter, så som krig, natur- og forurensingskatastrofer, epidemier, stengte grenser, trafikale forhold, stans i valutahandelen, streik, lockout, og lignende forhold, som ikke kunne forutses ved inngåelsen av leieavtalen, kan Din Tur AS og feriehuseieren annullere avtalen. Verken Din Tur AS eller feriehuseieren kan holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av slik annullering. Din Tur AS er forpliktet til å ta de nødvendige tiltakene, hvis kontrakten omfatter returreise for å sikre at leietaker kommer hjem. Ekstrakostnadene for en slik returreise skal deles likt av Din Tur AS og den reisende. I alle andre tilfeller vil ekstrakostnadene dekkes av leietaker.

11. Øvrige bestemmelser

11.1. Det tas forbehold om trykkfeil på Din Tur AS sine nettsider, kataloger og annet markedsføringsmateriell. Din Tur AS er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller annen ubevisst feilinformasjon som kommer leietaker til skade

11.2. Tvister mellom leietaker og Din Tur AS skal løses i minnelighet. Dersom leieforholdet er en pakkereise etter pakkereiseloven § 2-1 (dvs. dersom avtalen omfatter tilleggstjenester i tillegg til leie av feriehus), kan leietaker gratis bringe eventuelle tvister med Din Tur AS inn for Pakkereisenemnda, se www.pakkereisenemnda.no.


   Trondheim, mai 2023

     Din Tur AS

     Ingvald Ystgaards veg 13A

     7047-NO Trondheim

     Telefon: (+47) 74 07 30 00

     E-mail: office@dintur.no


Til toppen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙